СР203З/18: Социјална проблеми

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
Социјална работа и социјална политикаII3+26

Наставник: д–р Сузана Борнарова

Цели на предметната програма:

Стекнување основни сознанија за поимот и видовите социјални проблеми во современото општество и улогата на социјалната работа и социјалната заштита во справувањето со истите.

Содржина на предметната програма:

Социјалните проблеми, општествените девијации и дезорганизации Социјални проблеми поврзани со социјалниот развој: сиромаштија, невработеност, социјална нерамноправност, колективни агресии, социјални проблеми на современото семејство, популациски и еколошки проблеми, социјални болести. Социјални проблеми: криминал, индивидуални агресии-убиства, автоагресии-самоубиства, обиди за самоубиства, малолетничка деликвенција, алкохолизам, наркоманија, сексуални девијации (проституција), просење (скитање, бездомништво), коцкање Социјални проблеми предизвикани од природни непогоди. Социјалните движења како реакција на социјалните проблеми

Литература:

1. Милосављевиќ, М., Девијације и друштво, Драганич 2003

2. Parrillo N. V., Contemporary Social Problems, Pearson 2004

3. Dallos R., McLaughin E., Social Problems and the Family, Sage Publ 1998