АС605И: Интеркултуно и граѓанско образование

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
АндрагогијаVI2+16

Наставник: д–р Зоран Велковски

Цели на предметната програма:

Општи компетенции:

– да се подготват студентите за остварување на продуктивна и општествено одговорна улога во светот на мултикултурализмот и различитостите;

– да се разберат и применат основните поими, принципи и перспективи на интеркултурализмот во анализата на воспитно-образовната теорија, политика и практика;

Посебни компетенции:

– одредување разлики меѓу поимите културна различитост“, „културен плурализам“, „интеркултурализам/мултикултурализам“ и „мултикултурно / интеркултурно образование“

– разбирање на значењето на интеркултурното образование и интеркултурниот дијалог

– познавање на современите трендови и меѓународни и домашни стандарди и способност за нивна примена во критичка анализа на образовно стратегиските-развојните документи и курикулуми;

– познавање на различни модели на интеркултурно/мултикултурно образование и разбирање на нивните теориски и политички појдовни основи;

– познавање и примена на стратегии за учење во интеркултурен контекст;

– дизајнирање на курикулум во културно одговорно училиште;

– познавање и примена на системите за осигурување на квалитет во културно одговорно училиште;

– способност за критичка интеркултурна анализа и вреднување на образовните теории, политики и практики;

– прифаќање на културниот плурализам како општествена вредност

Содржина на предметната програма:

Идентитетот и образованието во процесот на глобализација и европска интеграција; Општестевени нееднаквости во образованието; Социјален концензус во образованието; Улоги на семејството и училиштето; Транзициски проблеми во образованието; Крос-културна настава / стратегии за учење; Образовни теории; Мултикултурализам, интеркултурализам и образованието; Поим за компетенции; Клучни кометренции потебни за надминување на меѓукултурни разлики; Образованието како процес за стекнување на компетенции; цели, процеси и простори на интеркултурното образование; Стратегии за учење во интеркултурен контекст; Дизајн на курикулумот во интеркултурен контекст; Квалитетно и културно одговорно училиште.

Литература:

1. Banks, J. A. & McGee Banks, C. A. (eds.), Handbook of Research on Multicultural Education, Macmillan Publishing, 1995