АС505И: Андрагогија на слободно време

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
АндрагогијаV2+16

Наставник: д–р Анета Баракоска

Цели на предметната програма:

Да се добијат научни сознанија за педагогијата и андрагогијата на слободното време како научни дисциплина, да се стекнат знаења за андрагошките аспекти и специфики за организацијата и реализацијата на слободното време во семејството, културните институции, работните организации, да се развијат способности и вештини за делување и развивање на култура на користење на слободното време на возрасните.

Содржина на предметната програма:

Феноменологија на слободнто време; Општествено-историски аспекти на слободното време; Поим за слободно време; Човековите потреби и слободното време; Образованието и слободното време; Работно и слободно време; Основните функции на слободното време и начинот на живот; Култура, игра и слободно време; Активностите на слободното време; Слободното време и туризмот.

Литература:

1. Баракоска, Анета, Педагогија на слободно време, Филозофски факултет, 2016

2. Баракоска, Анета, Педагогија на слободно време, Доминант-Скопје, 2003/4

3. Kačavenda-Radić, Nada, Slobodno vreme i obrazovanje, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 1989

4. Koković, Dragan, Način života i slobodno vreme, Fakultet za sport i turizam, Novi Sad, 2008

5. Гордана Будимир Нинковић, Педагогија слободног времена (хрестоматија), Педагошки факултет, Јагодина, 2008

6. Plenković, Juraj, Slobodno vrijeme mladeži, Rijeka, 2000

7. Šefika Alibabić, Aleksandra Pejatović, (ur.), Andragogija na početku trećeg milenijuma, Institut za pedagogiju i andragogiju, Filozofski fakultet, 2006