АС503: Стручно образование и обука

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
АндрагогијаV2+16

Наставник: д-р Зоран Велковски

Цели на предметната програма:

Разбирање на поврзаноста на светот на трудот, образованието и професионалниот развој на младите и возрасните.

Општи компетенции:

– Студентите располагаат со знаења за глобалните образовни и економски процеси на национално и интернационално ниво;

– Студентите располага со знаења за системите за квалификации и сертификација во областа на образованието на возрасните;

Посебни компетенции:

– Студентите ја препознаваат поврзаноста на светот на трудот и образованието,

– се запознати со проблемите на стручното образование и обука,

– имаат познавања за видовите и стратегиите на стручното образование кај нас и во светот

– поседуваат компетенции за анализа, организација, реализација на образованието за потребите на работно-професионалната дејност;

– имаат увид во трендовите на пазарот на труд во земјата и странство;

– Знаат и умеат да воспоставуваат релации меѓу пазарот на трудот и образовните институции

Содржина на предметната програма:

Развој на стручното образование во земјата и светот. Анализа на современите сфаќања на професионалната култура и развојот; Модели на професионална култура; Пазарот на трудот и образованието. Современите трендови во стручното образование и обука кај нас и во светот; Иницијална обука и професионално усовршување на кадрите; Социо-психолошките основи и андрагошко дидактички тенденции на образованието на возрасните за светот на работата; Квалификацијата и работното место. Европски програми за мобилност и истражување во стручното образование. ЕКВЕТ.

Литература:

1. Велковски, Зоран, Lacrimae Mundi, ПЗМ, 2005

2. Стручното образование и обука во Европа – преглед на политиките, EIE 2009

3. Велковски, Зоран и сор., Стратегија за стручно образование и обука во контекст на доживотното учење 2013–20, со акциски план, ЕТФ/МОН, 2013

4. Велковски, Зоран, Systematic evaluation of the four year VET provision in the Republic of Macedonia, ЕТФ/МОН, 2010

5. Education & Training 2020, European Commission, 2011

6. Velkovski, Zoran & Angeloska-Galevska, Natasha, Vet Reforms in the Republic of Macedonia – Key trends, Challenges and Perspectives, Ministry of Education and Science, Youth and Sport of Ukrainе, Faculty of Education – University of Primorska, Horlivka, 2015