АС302: Планирање, организација и евалуација во образованието на возрасни

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
АндрагогијаIII2+16

Наставник: д–р Зоран Велковски

Цели на предметната програма:

Студентите да стекнат знаења и вештини за развивање на курикулум во образованието на возрасните, планирањето, планирањето и организација на учењето на возрасните и евалуација на постигнувањата на возрасните ученици и самоевалуација на наставниците.

Содржина на предметната програма:

Идентификација на образовните потреби и потребите за обука; Развој на курикулум; Цели и задачи; Планирање и програмирање на учењето; Организација на учењето; Евалуација и самоевалуација.

Литература:

1. Кулиќ, Р., Деспотовиќ, М., Увод во андрагогијата, DVV International, Скопје, 2007

2. Karlheinz A. Geißler, Управување и обликување на процесите за подучување и учење, Institute für International Zusammenarbeit, IIZV DVV, Скопје, 2006

3. Caffarella, Rosemary S., Програми за планирање за возрасните ученици. Практичен водич за наставници во Образованието на возрасни, обучувачи, и тренери на персонал, Сан Франциско, 1984

4. Bramley, Peter, Евалуација на обука, London, 2003

5. Archer, David; Cottingham, Sara, Прирачник, Reflect Mother, Лондон 2012