АС203: Општа дидактика

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
АндрагогијаII2+16

Наставник: д–р Вера Стојановска

Цели на предметната програма:

Студентите да стекнат знаења за општите законитости на наставниот процес и да научат да ја планираат, анализираат и вреднуваат наставната работа. Студентите да ги сфатат општите законитости и тенденции на современата настава како специфичен процес на сознание, темелно да ги усвојат општите дидактички категории, да ги проучат генезата и ефективните видови настава. Да стекнат темелни знаења и да се оспособат за: планирање и изведување на наставата, примена на современи методски приоди, иновирање на наставата.

Содржина на предметната програма:

Дидактиката како научна дисциплина. Основни дидактички поими. Поим за настава и видови настава. Цели и задачи на наставата. Таксономија на наставните цели. Наставен план и програма. Поим за курикулум. Структура на наставниот процес. Етапи на наставниот процес. Следење, проверување и оценување на постигањата на учениците. Облици и методи на наставна работа. Комуникација во наставата. Организација на наставен час. Дидактички принципи. Наставни медиуми. Домашни работи. Наставни екскурзии. Планирање и подготовка на наставата. Вреднување на дидактичката ефикасност на наставата.

Литература:

1. Стојановска, В., Дидактика (интерен материjал), 2011

2. Stevanović, M., Didaktika, Digital point, Rijeka, 2003

3. Mattes, W., Nastavne metode, Naklada Ljevak, Zagreb, 2007

4. Cindrić, M., Miljković, D., Strugar, V., Didaktika i kurikulum, IEP – D2, Zagreb, 2010

5. Marzano, R.J. i sur., Nastavne strategije, Educa, Zagreb, 2006