С101З/18: Социологија 2

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
СоциологијаII3+26

Наставник: д–р Марија Дракуловска Чукалевска

Цели на предметната програма:

Студентите да добијат подетални познавања за основните прашања и проблеми кои изучува социологијата со цел поуспешно да се следат содржините од другите социолошки предмети.

Содржина на предметната програма:

Социјална стратификација: системи на социјална стратификација, теории за општествената стратификација; Социјална мобилност; Сиромаштијата; Политиката и политичките институции; Социјалните институции: економски институции, семејството, образованието, религијата; Социјална промена: теории за социјална промена; Населението, екологијата и урбанизацијата, Колективното поведение и социјалните движења; Социолошки пристапи кон социјалните движења; Социјалната промена: традиционални, модерни и постмодерни општества; Глобализација.

Литература:

1. Ацески, Илија, Социологија, Филозофски факултет, 2017

2. Gidens, Entoni, Sociologija, Ekonomski fakultet, Beograd, 2007

3. Macionis, John J., Sociology, Pearson, 2015

4. Rajt, Mils, Sociološka imaginacija, Plato, 1998

5. Parsons, Talkot i dr., Teorije o društvu: Osnovi savremene sociološke teorije I i II, Vuk Karadžić, 1969

6. Dahrendorf, Ralf, Homo sociologicus, Gradina, 1989