С301З/18: Социолошки теории 1

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
СоциологијаIII3+26

Наставник: д–р Константин Миноски

Цели на предметната програма:

Студентите да стекнат знаења за постарите учења за општеството и социолошката теорија од втората половина на 19. век и почетокот на 20. век.

Содржина на предметната програма:

1. Општествените учења во рамките на: античката, средновековната, ренесансната, просветителската и постпросветителската мисла;

2. Првите социолошки системи: Конт, Маркс, Спенсер;

3. Школите од крајот на 19. век и почетокот на 20. век: биоорганицистичките теории, психолошката теорија (Габриел Тард, Гистав ле Бон, Фердинанд Тенис, Сигмунд Фројд), механицистичката теорија (Вилфредо Парето), Формалната социологија (Георг Зимел, Роберт Парк).

Литература:

1. Платон, Политеја, Три, 2002

2. Аристотел, Политика, Слово, 2003

3. Августин, А., За државата Божја, Култура, 1997

4. Макијавели, Н., Владетелот, Култура, 1993

5. Конт, О., Курс по позитивна филозофија, Аз-Буки, 2007

6. Маркс, К., Германска идеологија, Комунист, 1986

7. Гистав ле Бон, Психологија на толпата, Култура, 1997

8. Фројд, С., Тотем и табу, Ѓурѓа, 2006

9. Lukić, R., Formalizam u sociologiji, Naprijed, 1987

10. Supek, R., Herbert Spencer i biologizam u sociologiji, Naprijed, 1987