Институт за социологија

д–р Константин Миноски

Редовен професор

Проф. д–р Константин Миноски е роден на 19.11.1964 година во Скопје. Дипломирал (1991), магистрирал (1998) и докторирал (2005) на Институтот за социологија на Филозофскиот факултет – Скопје при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” во Скопје. Во мај 1993 година се вработува како стручен соработник на проектот „Социолошки аспекти на етничкиот соживот во Република Македонија“, а подоцна и како помлад асистент на Институтот за социологија на Филозофскиот факултет во Скопје. Докторската дисертација на тема „Влијанието на општествените и развојните фактори врз етнополитичката мобилизација во Република Македонија (1990-2000)“ ја одбранил на Филозофскиот факултет, јули 2005 година со што се стекнал со звањето доктор на социолошки науки. Во звање доцент е избран во 2005 година, а во звање вонреден професор избрана е во 2010 година. Од 2014 година е редовен професор при Институтот за социологија на Филозофскиот факултет во Скопје. Го зборува англискиот јазик.

Членство во професионални здруженија:

– Здружение на социолозите на Република Македонија (претседател, 2013-2018)

– European Sociological Association

– Македонски центар за култура и уметност

– Европско движење во Република Македонија

Истражувачки интереси: социологија на етничките групи, социолошки теории, социологија на спортот, социологија на политиката

Проф. д–р Константин Миноски изведува настава и вежби по предметите:

На вториот циклус студии:
 • 1

  [СО101З/18] Современи теми од социологијата и социолошките теории

 • 2

  [СО207И/18] Етничките феномени во современите општества

 • 3

  [СО208И/18] Социологија на национализмот

 • 4

  [ЕИ101З/18] Општествената и економска интеграција на современите европски општества

 • 5

  [ЕИ117И/18] Етничките феномени во современите европски општества

 • 6

  [ЕИ217И/18] Политиките за млади и спорт во ЕУ

На третиот циклус студии:
 • 1

  [СОЦ1] Современи тенденции во социолошката теорија

 • 2

  [СОЦ12] Етнополитичка мобилизација и конфликт

 • 3

  [СОЦ13] Етничноста и национализмот во современите општестваБиблиографија

Избор од објавени книги и делови од книги:

Основна студија за младински трендови (група автори). (2004). Скопје: Агенција за млади и спорт на РМ.

Етничките групи во Македонија: современи состојби. (група автори). (уредник: Марија Ташева). (1998). Скопје: Филозофски факултет-Скопје.

Избор од објавени трудови во списанија и зборници:

Marija Tasheva, Konstantin Minoski, (2017), “The Exodus of the Macedonians From Aegean Macedonia – A Process of Individual and Collective Trauma”, The Sociological Review, No. 1/2017, Vol. XVIII, Skopje: Association of the Sociologists of the Republic of Macedonia and Faculty of Philosophy – Skopje, 2017.

Petkovska, A.. Popovski,M., Minoski, K., Dimitrovska, M. (2017), Value Orientation and Attitudes of the Students in the Republic of Macedonia. Security Dialogues, No. 1, Vol. VIII. (14-27).

Petkovska, A.. Minoski, K., Dimitrovska, M., Jovanovski, A. (2016). The Challenges for Young Women in Transitional Societies: The Case of the Republic of Macedonia”. Security Dialogues, No. , Vol. VII. (25 – 44).

Петковска, А., Миноски, К. (2014). Ставовите на граѓаните кон системот на владеење во балканските држави. Политичка мисла, бр.45. (43-64).

Petkovska, А., Popovski, М.,Minoski, К. (2014 ). Social Distance of The Citizens of the Republic of Macedonia Toward Jews. Security Dialogues, No. 2, Vol. V.

Константин Миноски, (2013), Етничката оддалеченост (дистанца) и етнополитичката мобилизација во Република Македонија, Политичка мисла, година 11, бр. 44, Скопје: Институт за демократија Societas Civilis Скопје, Konrad Adenauer Stiftung, 2013, стр. 11-24.

Kostadinov, T., Nikolova, N., Levkov, V., Jusufi, E., Minoski, K. (2014) Rural Development in the Southeast Planning Region in the Republic of Macedonia Through Entrepreneurship, во Book of Proceedings: Fifth International Scientific Agricultural Symposium “Agrosym 2014”, Jahorina, October 23-26, 2014, стр. 983-988.

Kostadinov, T., Levkov, V., Nikolova, N., Jusufi, E., Minoski, K. (2014) Rural Development in the Vardar Planning Region in the Republic of Macedonia Through Entrepreneurship, во Book of Proceedings: Fifth International Scientific Agricultural Symposium “Agrosym 2014”, Jahorina, October 23-26, 2014, стр. 989-995.

Minoski, K. Sports and Leisure of Youth in the Republic of Macedonia, in the: Sociology and The Challenges of the Global Age, Faculty of Philosophy – Skopje, 13 – 15 June 2011, Skopje – Ohrid, Proceedings, 2013, стр. 98-113.

Minoski, K., Jovanoski, A., Popovski, M., Petkovska, A. (2013). The Attitudes of Macedonian Citizens towards Certain Aspects of Democracy and the Process of European Integration”.International Scientific Conference: The Balkans Between Past and Future: Security, Conflict resolution and Euro-Atlantic Integration. Volume II. (412 -424).

Petkovska, A.,Minoski, K., Popovski, M., Jovanoski, A. (2012). Some Aspects of the Trust among Macedonian Citizens Related to Security and Safety Issues. International Scientific Conference: Security and Euroatlantic Perspectives of the Balkans – Police Science and Police profession (States and Perspectives).Volume I.(460 – 468).

Popovski, M. ,Petkovska, A.,Minoski, K., Jovanoski, A. (2012). Certain characteristics of religious beliefs and practices of the citizens of the Republic of Macedonia. The Sociological Review No. 2/2012.(7-26).

К. Миноски, Општествените промени во Република Македонија во периодот од 1991 до 1995: од нација-држава до бинационална држава, Социологијата и општествените промени, Филозофски факултет – Скопје, 2011, стр. 355-365.

К. Миноски, (2010) Етничките конфликти на Балканот – историски континуитет?, во Македoнија и соседите, Филозофски факултет – Скопје, 8-9 декември 2006, Скопје, 2010, стр. 215-224.

Учество во истражувачки проекти (избор):

„Граѓанско образование“, Институт за социологија на Филозофскиот факултет – Скопје;

„Социолошки аспекти на етничкиот соживот во Република Македонија“, Институт за социологија на Филозофскиот факултет – Скопје, Министерство за образование и наука на Република Македонија (1994-1998);

„Развојот на аграрот со­гле­­дан преку квалитетот на живот во Р. Македонија“, Анкетен истражувачки центар, Филозофски факултет – Скопје, Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство на Република Македонија (2000).

„Малите верски заедници во Р. Ма­ке­донија“, Институт за социологија на Филозофскиот факултет – Скопје, Министерство за образование и наука на Република Македонија (2000-2003).

„Развој на деца и млади во Р. Македонија“, Агенција за млади и спорт на РМ и Светска банка. (2000-2003).

„Развојот на аграрот и совре­ме­ните состојби во Р. Македонија“, “, Анкетен истражувачки центар, Филозофски факултет – Скопје, Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство на Република Македонија (2002).

„Вредносните системи и животните ориентации на средношколската мла­ди­на во Македонија во постконфликтниот период”,” , ФИОМ, МКЦУ, (2002).

“Innovative Sociology (HESP)”, Филозофски факултет – София и Филозофски факултет – Скопје;

“Research Of Value-Systems In Comparative Prospectives: Bulgaria, Greece, Macedonia, And Yugoslavia”

“Learning for Europe-Curriculum development and counseling in education”, JEP _40109_2005. Consortium member, TEMPUS Project (2006-2009).

„Европски вредности кај граѓаните на Република Македонија“, Министерство за образование и наука на РМ, 2010-2012.

„Потрошувачката на органска храна и односот на потрошувачите кон органската храна во Република Македонија“, член на истражувачки тим, Институт за сточарство, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје, 2013-2014.

„Агропретприемништвото во општина Струмица-состојба и перспектива“, член на истражувачки тим, Институт за сточарство, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје, 2014-2015.

„Европско истражување на вредности“ (EVS – European Values Study). University of Tilburg, Филозофски факултет – Скопје (2008 и 2018/9).