С403З/18: Социологија на младината

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
СоциологијаIV3+26

Наставник: д–р Антоанела Петковска

Цели на предметната програма:

Да се добијат научни и продлабочени сознанија за поважните пристапи кон проблемите на младите во општеството и да се проучат начините на кои различни групи млади учествуваат во општењствениот живот, градејќи посебни поткултури и животни стилови. Студентите се запознаваат и со младинската политика шти ја води државата.

Содржина на предметната програма:

Определба на поимот младина;социолошки пристап кон феноменот на младите; младински поткултури; младински животни стилови; младите и семејството; младите и образованието; младите и економијата; младите и политиката (младински политики); младите и девијантните појави; младите и уметноста; младите и медиумите; младите и родовите идентитети.

Литература:

1. Hebdige, Dick, Subculture: The Meaning of Style, Routledge, London, 2002

2. Roszak, Theodore, The Making of a Counter Culture: Reflections on the Technocratic Society and Its Youthful Opposition, Faber and Faber, London, 1969

3. Група автори, Развој на деца и млади, Агенција за млади и спорт на РМ, Скопје, 2004

4. Георгиевки, Петре, Социологија на образование, Вада, Скопје, 1999

5. Петковска, Антоанела, Есеи од социологијата на културата, Аз-Буки, Скопје, 2009

6. Bennett, Andy, Cieslik, Mark, Miles, Steven, Researching Youth, Palgrave Macmillan, New York, 2003