С407И/18: Социологија на семејството

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
СоциологијаIV2+13

Наставник: д–р Аница Драговиќ

Цели на предметната програма:

Запознавање на студентите со со новите теоретски и истражувачки основи на дисциплината; запознавање со промените во семејството и улогите во семејството, институцијата брак и односите помеѓу партнерите, детството, родителството; оспособување за примена на стекантите знаења во истражувањата.

Содржина на предметната програма:

Социологијата на семејството како посебна социолошка дисциплина. Настанок на модерното семејството. Основните поими (домаќинство, роднинство, брак, родова поделба во семејството, дете, родителство, авторитетот и семејните вредности). Анализа на процесите (социјализација и животните циклуси). Анализа на односот на семејството со општеството.

Литература:

1. Česnuitytė, V., Detlev, L., Widmer, E., Family Continuity and Change – Contemporary European Perspectives, Palgrave Macmillan, 2017

2. Анђелка Милић, Социологија породице, Чигоја, 2007

3. Gidens, A. Sociologija, Cugura, 2003

4. Македо, С., Јанг, И. М., Детето, семејството и државата, Табернакул, 2003

5. Powell F., The Politics of Civil Society, The Policy Press, 2007

6. Мицковиќ Д., Семејно и наследно право, Правен факултет, 2005

7. Segalan M., Sociologija porodice, Clio, 2009