С404З/18: Социологија на нееднаквоста и сиромаштијата

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
СоциологијаIV3+26

Наставник: д–р Весна Димитриевска

Цели на предметната програма:

Да се добијат научни сознанија за опшествените нееднаквости и сиромаштијата.

Содржина на предметната програма:

Теории за сиромаштијата; Сиромаштија, нееднаквости и опшествена стратификација; Поим, концепти и мерење на сиромаштијата; Линии на сиромаштија; Човекова сиромаштија; Еквивалентни скали; Профил на сиромаштија; Мерење на сиромаштијата во Република Македонија; Последици од сиромаштија; Мерки на сузбивање на сиромаштијата.

Литература:

1. Доневска, М., Димитриевска, В., Новковска, Б., Сиромаштија – состојби во Македонијa, Филозофски факултет, Скопје, 2011

2. Хилс Џ., Легранд, Ж., Пјашо Д., Социјална исклученост, Академски печат, Скопје 2009

3. Р. Листер, Сиромаштија, Академски печат, Скопје, 2009

4. Врцан С., Друштвене неједнаквости и модерно друштво, Школска книга, Загреб, 1974

5. Z. Šućur, Siromaštvo. Teorije, koncepti i pokazatelji, Zagreb, 2001

6. Радовановић, М., Социологија беде и пауперизације, Дечје новине, Горњи Милановац, 1983