д–р Весна Димитриевска

Редовен професор

Проф. д–р Весна Димитриевска е родена 1960 година во Тетово. Дипломирала (1984) и магистрирала (1993) на Правниот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” во Скопје. Во 1986 година се вработува на Филозофскиот факултет во Скопје како помлад асистент при Институтот за социологија. Докторската дисертација на тема „Причините и опшествените последици на сиромаштијата во Република Македонија” ја одбранила во 2002 година на Филозовскиот факултет во Скопје, со што се стекнала со звањето доктор на науки по социојогија. Од 2013 година е редовен професор при Инститот за социологија на Филозофскиот факултет во Скопје.

Во досегашната наставно-образовна и научно-истражувачка дејност, проф. Димитриевска бeше ментор и член на диплпмски, магистерски и докторски трудови, рецензент на учебници и учествувала во многу национални и меѓународни научни проекти. Од стручно апликативната дејност посебно ги изделуваме некои активности: во 2005 година беше заменик раководител на последипломските студии на Институтот за социологија при Филозофскиот факултет; од 2005-2007 год. беше член на комисијата за научно истражувачка работа при Филозофскиот факултет; од 2007 год. беше член на Советот за статистикана Р. Македонија; од 2011-2014 год. е претседател на ЗСМ.

Истражувачки интереси: научно истражувачката работа, методите и техниките на истражување, социјалната стратификација, опшествените нееднаквости и сиромаштијата, квалитетот на живот.

Проф. д–р Весна Димитриевска изведува настава и вежби по предметите:

На вториот циклус студии:
 • 1

  [СП211]Методологија на социолошките истражувања

 • 2

  [МД201З] Планирање на научно истражување

 • 3

  [О115И] Планирање на научно истражување во одбраната

 • 4

  [Б201И] Методологија на истражување на безбедносните појави

 • 5

  [МР215И] Методологија на истражување на мирот

 • 6

  [С0218И] Опшествени нееднаквости и сиромаштија

 • 7

  [ЕИ222И] Опшествени нееднаквости и стратегија за борба против сиромаштија во ЕУ

 • 8

  [СП215] Сиромаштија, социјална исклученост и нееднаквости

На третиот циклус студии:
 • 1

  Планирање на научно истражување

 • 2

  Методи и техники на истражувањеБиблиографија

„The quality of life roma children in Republic of Macedonia“ во Unapređenje kvalitete života djece i mladih, Тузла, 2017. (коавтор)

„Educational aspirations of poor children in thr Republic of Macedonia “, International journal for education,research end training (IJRT), Issue 1, 2016

„Sexual Violence in Marriage and Intimate Relationship: synthetic view about Macedonia “, во Социолошка ревија, бр 2/2016, XVII Скопје: Здружение на социолози наРМ и Институт за социологија, Филозофски факултет, 2016 (коавтор)

„The Consequences of the Condition of Poverty in the Republic of Macedonia (demonstrated by qualitative research)“, во Социолошка ревија, бр 1/2016, XVII, Скопје: Здружение на социолози на РМ и Институт за социологија, Филозофски факултет, 2016 (коавтор)

„Student assessment of the life quality in the faculty environment “in Knowledge: International Journal Scientific and applicative Papers, vol.12.1, 2016

„Qualitative analysis of the newly impoverished families in the Republic of Macedonia“,Journal of Social Policy,11/2, 2015

Sexsual education and educational system in Republic of Macedonia“, in Knowledge: International Journal Scientific and applicative Papers, vol.8/1, 2015 (коавтор)

Helth condition of the poor population in Republic of Macedonia“, in Knowledge: International Journal Scientific and applicative Papers, vol.8/1, 2015 (коавтор)

„Перцепциjа за квалитетот на живот кај студентите од УКИМ“, во Unapređenje kvalitete života djece i mladih, Тузла, 2015. (коавтор)

“The Life Quality of the Poor Children in the Republic of Macedonia” , in: Unapređenje kvalitete života djece I mladih, Tuzla: Udruženje i kreativni razvoj djece i mladih, i Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Univerziteta u Tuzli , 2014 (коавтор)

“The life Quality of Former Dependants from the “11 October” Orphange in Skopje”, in: Unapređenje kvalitete života djece I mladih, Tuzla: Udruženje i kreativni razvoj djece i mladih, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Univerziteta u Tuzli , 2014 (коавтор)

„Reproductive health and rights in the Republic of Macedonia“, in Young Women in Post-Yugoslav Societies: Research, Practice and Policy, Zagreb and Sarajevo: Institute for Social Research in Zagreb, Human Rights Centre, University of Sarajevo, 2014. (коавтор)

„Globalization and poverty“,(2013) In Proceedings from International scientific conference: X Skopje-Krakow Sociological Seminar Global-Local/Local-Global”. Skopje

„Sociological aspects of the child poverty research in the Republic of Macedonia“, (2013) In Proceedings from International scientific conference: Sociology and the Challenges of the Global Age. Skopje: Faculty of Philosophy

„Родне аспекте сиромаштва“, во Култура и друштвени развој, Социолошки годишњак, број 8, Пале: Социолошко друштво Републике Српске, децембар 2013.