С701З/18: Современи социолошки теории

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
СоциологијаVII3+26

Наставник: д–р Антоанела Петковска

Цели на предметната програма:

Запознавање со поистакнатите современи социолошки и социјални теории, нивните главни поими со кои се опфаќаат промените и процесите во соврмените општества.

Содржина на предметната програма:

Социолошката/социјалната теорија денес: состојби и перспективи; Теориите за постиндустриското општество: Даниел Бел; Постмодернизмот и социологијата: Зигмунд Бауман, Мишел Фуко; Постмарксизам и неомарксизам; Теоријата на социјалниот капитал: Џејмс Колеман; Критичката теорија: Јирген Хабермас; Феминизмот и социолошката теорија; Социологијата и глобализацијата: Ален Турен, Ентони Гиденс, Улрих Бек и други.

Литература:

1. Трајковски, Ило, Глобализирањето, индивидуалноста, општеството, ФЗФ, Скопје, 2006

2. Гиденс Антони, Забеган свет, ФЗФ, Скопје, 2003

3. Calhoun, Craig at. All, Contemporary Sociological Theory, Blackwell, London, 2002