С815И/18: Етичност и национализам

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
СоциологијаVIII2+14

Наставник: д-р Константин Миноски       

Цели на предметната програма:

Студентите да стекнат основни знаења за етничноста и национализмот во компаративна и историска перспектива, со нагласка на нивните современи сфаќања кои ја претставува­ат неопходната основа за конкретни истражувања во современите општества.

Содржина на предметната програма:

Определба и споредбена анализа на поимите етничка група, етничноста, нација, нација-држава и национализам; споредбена анализа на теориите за етничноста и теориите за национализмот и нивниот домен; етничкиот идентитет и националниот идентитет; миграцијата, етничките граници, етничките и националните конфликти; етнополитичката мобилизација; малцински групи: национално малцинство, етничко малцинство и етничка заедница; етничноста, национализмот и родот; етничноста и национализмот во ЕУ; етничноста, национализмот и глобализацијата.

Литература:

1. Ташева, М. и други, Етничките групи во Македонија: современи состојби, Филозофски факултет, Скопје, 1998

2. Гелнер, Е., Нациите и национализмот, Скопје: Култура, 2001

3. Ериксен, Т. Х., Етницитет и национализам, Београд: Чигоја, 2004

4. Smith, A., Nationalism and modernism: a critical survey of recent theories of nations and nationalism, London and New York, Routledge, 1998

5. Путинја, Ф., Стреф-Фенар, Ж., Теорије о етницитету, Београд: Чигоја, Библиотека XX век, 1997

6. Андерсон, Б., Замислени заедници: размислување за потеклото и ширењето на национализмот, Скопје: Култура, 1998

7. Van der Bergh, P., The Ethnic Phenomenon, Westport: Praeger Publishers, 1987

8. Смит, А. Д., Национални идентитет, Београд: Чигоја, Библиотека XX век, 1998

9. Wilford, R., Miller L. R. (ed.), Women, Ethnicity and Nationalism, The politics of transition, Routledge, London and New York, 1998

10. Smith, A., The cultural foundations of nations: hierarchy, covenant and republic, 2008