С812И/18: Социологија на визуелната култура

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
СоциологијаVIII2+14

Наставник: д–р Антоанела Петковска

Цели на предметната програма:

Студентите да добијат продлабочени знаења и истражувачки вештини за сите аспекти на визуелната култура како доминантен вид на култура во современото општество со сериозни влијанија на формирањето на вредносните системи и стиловите на живот и мислење.

Содржина на предметната програма:

Дефинирање на визуелната култура и нејзината социолошка димензија; идентитетот и визуелната култура; јавната сфера и визуелната култура; проблемот на публиката, нејзината структура и дејственост; општество на спектаклот како парадигма за современото општество; симболичките аспекти и видови на визуелна култура (архитектура, јавен простор, дизајн, уметност- визуелни и перформативни уметности, креативни индустрии, спектакл, пропаганда); јазиците на визуелната култура (реален/материјален, идеен/идеолошки, виртуелен); виртуелната и медиумската култура; визуелната култура во економијата, политиката и интеркултурната комуникација.

Литература:

1. Đorđević, Jelena (ed.), Studije kulture, Glasnik, Beograd. 2012

2. Džouns, Stiven (ed.), Virtuelna kultura, XX vek, Beograd, 2001

3. Lič, Edmund, Kultura i komunikacija, Prosveta, Beograd, 1983

4. Duncan, Carol, The Aesthetics of Power, Cambridge University Press, 1993

5. Kelner, Daglas, Medijska kultura, Clio, Beograd, 2004

6. Hartli, Džon (ed.), Kreativne industrije, Clio, Beograd, 2007

7. Nochlin, Linda, The Politics of Vision, Harper and Row, New York, 1989

8. Банкс, Маркус, Визуелни методи во општествените истражувања, Табернакул, Скопје, 2009

9. Jenks, Chris, Visual Culture Routledge, London and New York, 1995