С705И/18: Европска цивилизација

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
СоциологијаVII2+13

Наставник: д–р Антоанела Петковска

Цели на предметната програма:

Основна цел на курсот е студентите да се запознаат со основните аспекти на комплексната Европска цивилизација и главните правци на промените кои длабоко ја трансформираа Европа, нејзините институции и нејзината свест.

Содржина на предметната програма:

Идејата за Европа; нејзиниот митолошки и географски контекст; класичниот и средновековниот свет; рененсансата и реформацијата; религијата и хуманизмот во обликувањето на Европската цивилизација; војните и појавата на националните држави; научната револуција и нови правци на мислата и културата; европската експанзија; просветителството; француската револуција и индустриската револуција; доба на национализмот; главните културни иновации во модерното доба; европската цивилизација како форма на свест и социјално поведение; европските политички и културни идентитети; европската интеграција како културен проект; Балканот дел од Европа.

Литература:

1. Peri, Marvin, Intelektualna istorija Evrope, CLIO, Beograd, 2000

2. Peri, Marvin, An Intellectual History of Modern Europe, Houghton Mifflin, 1993

3. Де Ружемон, Дени Дваесет и осум векови на Европа, Култура, 1997

4. Domenak, Žan-Mari, Evropa: kulturni izazov, XX vek, Beograd, 1991

5. Morin, Edgar, Kako misliti Evropu, Svjetlost, Sarajevo, 1989

6. Бест, Сивен. Келнер, Даглас, Постмодерна теорија, Култура, Скопје, 1996

7. Best, Steven. Kellner, Douglas, Postmodern Theory, Critical Interrogations, The Guilfford Press New York, 1991

8. Beck, Ulrich. Grande, Edgar, Kosmopolitska Europa – društvo i politika u drugoj modernoj, Školska knjiga, Zagreb, 2006