С706И/18: Социологија на спортот

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
СоциологијаVII2+13

Наставник: д–р Константин Миноски

Цели на предметната програма:

Да се добијат научни и продлабочени знаења за социолошкиот пристап во анализата на спортот како значаен општествен феномен на современите општества.

Содржина на предметната програма:

Поим и методи на социологијата на спорт; феноменологија на спортот; спортот и слободното време; спортот и општетвената структура; спортот и политиката; спортот и социјализацијата; поединецот и групата во спортот; насилство во спортот; етички прашања во спортот; навивачки групи; олимпизмот и олимписките игри.

Литература:

1. Кепеска, Ј., Теми од социологијата на спортот, 2000

2. Žugić, Z., Sociologija sporta, Fakultet za fizičku kulturu, 2000

3. Houlihan, B., Sport and Society: A Student Introduction, London: SAGE, 2008

4. Керамитчиев, Д., Психологија на врвниот спорт, Македонска искра, 2006

5. Ðulijanoti, R., Kritička sociologija sporta, Clio, 2008

6. Sklember, G., Sport i društvo: istorija, moć i kultura, Clio, 2008