С704З/18: Социологија на етничките групи

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
СоциологијаVII3+26

Наставник: д–р Константин Миноски

Цели на предметната програма:

Студентите да стекнат знаења за природата на етничките феномени во нивната варијабилност, условена од спецификите на различните општествени ситуации.

Содржина на предметната програма:

Определба на етничноста и етничката група; етничките феномени во модерната национална држава; етничката конфигурација на Балканот денес; етничкиот идентитет; етничноста и јазикот; етничноста и религијата; етничноста и родот; етничноста и културата; етничките предрасуди и дискриминација; проблемот на меѓуетничките односи; етноцентризмот; етничката стратификација; етничките заедници и нивниот статус во РМ; меѓуетничката интеракција во РМ; глобализација и локализација.

Литература:

1. Ташева, М. и други., Етничките групи во Македонија: современи состојби, Филозофски факултет, Скопје, 1998

2. Maleševic, S., Sociology of Ethnicity, SAGE, 2004

3. Dženkins, R., Etnicitet u novom ključu, XX vek, Beograd, 2001

4. Putinja, F., Stref-Fenar, Ž., Teorije o etnicitetu, XX vek, Beograd, 1997

5. Ташева, М., Етничките групи во Македонија: историски контекст, Филозофски факултет, Скопје, 1998

6. Ташева, М., „Јазикот и нацијата“, Дијалог 5, 1995

7. Ортаковски, В., Меѓународна положба на малцинствата, Мисла, 1996

8. Андерсон, Б., Замислени заедници, Култура, 1998

9. Миноски, М., Македонија и Бугарија: историски соочувања,  2008

10. Миноски, М., Македонија и Србија, 2010

11. Гелнер, Е., Нација и национализам, Култура, 2001

12. Glazer and Moynihan (eds.), Ethnicity: Theory and Experience,  Harvard Univ. Press, 1974