С601И/18: Интеракцијата помеѓу населението и одржливиот развој

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
СоциологијаVI2+14

Наставник: д–р Аница Драговиќ

Цели на предметната програма:

Разбирање на темите и концептуалните дебати за односот помеѓу населението и одржливиот развој; разбирање на основните трендовите во полето на населението и одржливиот развој; усвојување на стратетешките документи на одржливиот развој и интеракцијата со населението; разбирање на вредностите, ставовите, верувањата, нормите, перцепциите и влијанитео на одржливиотт развој; подготвеност за анализа и примена на концептот на одржив развој со различни аспекти на населението.

Содржина на предметната програма:

Вовед: современите трендови за социодемографскиот развој на населенито. Поим за одржлив развој, термини, извори на податоци и концепти. Концепт на одржливо општество. Општествено вклучување. Социјално опкружување и одржливиот развој. Оржливот развој и правото на населението. Владините и меѓународните договори за одржливиот развој и населението.

Литература:

1. Strange, T. and Bailey, A., Sustainable Development Linking economy, society, environment, OECD, 2008

2. Hermmann, M., Miguel, J., Guzman, M. J., Population matter for sustainable development, UNFPA, 2012

3. Sachs, J. D., From Millennium Development Goals to Sustainable Development Goals, The Lancet, Volume 379, Issue 9832: 2206-2211, 2012

4. Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development, UN, 2015

5. Hausmann, R., Tyson, L. D., Bekhouche, Y. and Zahidi, S., Part I: The Global Gender Gap and Its Implications, Global Gender Gap Report 2014, World Economic Forum, 2014

6. Samways, D. (ed.), Population and Sustainability, Clare Thornhill, 2016