С612И/18: Граѓанственоста и јавната сфера

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
СоциологијаVI2+14

Наставник: д–р Ило Трајковски

Цели на предметната програма:

Да ги запознае студентите со најновите сознанија.

Содржина на предметната програма:

Литература:

1. Пирот Готје, Поимот граѓанско содружништво, МСМС, Скопје, 2016

2. Habermas Jirgen, The Structural Transformation of the Public Sphere, избрани глави, The MIT Press, Cambridge, 1991

3. Powell F., The Politics of Civil Society, одбрани поглавја, The Policy Press, 2007

4. Трајковски Ило, Граѓанско содружништво, одбрани поглавја, Гоцмар, Битола 1997