С801И/18: Следење и оценување на политиките за развој на населението

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
СоциологијаVIII2+14

Наставник: проф. д-р Аница Драговиќ

Цели на предметната програма:

Разбирање на важноста за имплемнтацијата на развојните цели; совладување на техниките за мерење, следење и проценување на програмите; самостојно проследување на план за следење и оценување; анализа на студиите на случај за следење и оценување.

Содржина на предметната програма:

Концептот на мерење, следење и оценување. Рамка на индикатори за одржливите развојни цели. Фази, одговорни институции и планови за имплементација. Превземање информации од документи, студии на случај и истражувања. Анализа на информациите. Анализа на студии на случај.

Литература:

1. Sustainable Development Solutions Network, Indicators and a Monitoring Framework for the Sustainable Development Goals: Launching a data revolution for the SDGs. A report for the Leadership Council of the Sustainable Development Solutions Network, 2015

2. Swanson, D., Bizikova, L., Thrift, C., Roy, Governаbilities: The nexus of sustainability, accountability and adaptability. Essential tools for successful governance in the 21st century, 2014

3. Дан, В., Анализа на јавните политики, Академски печат, 2009

4. Bahadur, C., Kruk, M., Schmidt-Traub, G., Preparing National Strategies to Achieve the Millennium Development Goals: A Handbook. UN Millennium Project, 2005

5. SDSN Secretariat, Getting Started with the Sustainable Development Goals

6. Интерна скрипта и презентации од предавања