С803И/18: Истражувачки техники

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
СоциологијаVIII2+14

Наставник: проф. д-р Весна Димитриевска         

Цели на предметната програма:

Проширување на знаењата за социолошкиот пристап во научните истражувања. Оспособување за изработка на истражувачки техники и инструменти.

Содржина на предметната програма:

Преглед на методите и техниките во социологијата; Техники за собирање на податоци; Прашалник и интервју; Техники на скалирање и проценување; Испитување на ставови; Анализа на содржина; Експеримент; Набљудување; Студија на случај.

Литература:

1. В. Лоренс Њуман, Општествено истражувачки методи. Квантитативни и квалитативни пристапи, Просветно дело, Скопје, 2009, 246-269; 273-314; 320-340

2. А. Брајман, Методи во опшественото истражување, Универзитет Св.Климент Охридски, Битола, 2015, 208-230; 231-269; 288-308; 310-351

3. В. П. Бешка, Анкетирање, Филозофски факултет, Скопје, 1999

4. Џенет Батолф, Џонсон Х. Т., Истражувачки методи во политичка наука, Академски печат, Скопје, 2009, 263-370

5. N. Havelka, B. Kuzmanović i D. Popadić, Metodi i tehnike socijalnopsiholoških istraživanja, Beograd, 1998

6. R. K. Yin, Studija slučaja dizajn i metode, Fakultet političkih znanosti, Zagreb, 2003