С606И/18: Граѓанскиот сектор и општествениот развој

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
СоциологијаVI2+14

Наставник: д–р Ило Трајковски

Цели на предметната програма:

Да ги запознае студнетите со најновите сознанија за месото и улогата на граѓанското содружништво / сектор во развојните проекти; да ги прикаже главните сознија за политичките, социјалните и економските за вклучување на граѓанскиот сектор во современиот модел на развојни политики.

Содржина на предметната програма:

Релевантностана поимот граѓански сектор/содружништо (ГС) за теоријата и праксата на равојот: Еволуција на поимот ГС и неговото место во современите триадички модели на развој; ГС во интернациналниот систем на развојна помош; ГС и политичкиот развој: тројански коњ или развоен агент; ГС и економскиот развој: маркетизација на непрофитните и волонтерски активности; Развојните ефектите на ГС и неговите лимити; Развојните искуства, потенцијали на ГС во Република Македонија.

Литература:

1. Пирот Готје, Поимот граѓанско содружништво, МСМС, Скопје, 2016

2. Трајковски Ило, Граѓанско содружништво, Гоцмар, Битола, 1997

3. Howell J. & J. Pearce, Civil Society and Development, Lynne Riennier Pub., 2001