С605И/18: Семејството, одржливиот развој и политики за населението

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
СоциологијаVI2+14

Наставник: д–р Аница Драговиќ

Цели на предметната програма:

Разбирање на концептот на одржливост во однос на семејството и политиките за населението; усвојување на стратешките документи на одржливост во однос на семејството и политиките за населението; подготовеност за критичен однос и анализи на концепт на одржливост на глобално ниво.

Содржина на предметната програма:

Поврзаноста помеѓу семејството и одржливиот развој. ОД, МРЗ ОРЗ2030 и семејството, планирање на семејството. Индикатори, мерење на остварување. Популационите политики за зајакнување на одржливоста: знаење и имплементација.

Литература:

1. Česnuitytė, V., Detlev, L. Widmer, E. (eds.), Family Continuity and Change – Contemporary European Perspectives,  Palgrave Macmillan, 2017, 77-114

2. Neyer, G. (et al.), The demography in Europe, Springer, 2013, 15-53

3. Population Challenges and Development Goals, UN Department of ESAD, 2005

4. Mokomane, Z., Richardson, D., Bradshaw, J., O’Brien, M., Butts, D., Thang, T. T., Yeo, H.A., Family-Oriented Policies For Poverty Reduction, Work-Family Balance And Intergenerational Solidarity, UN Department of Economic and Social Affairs Division for Social Policy and Development.

5. Slater, S., An analysis of the UN 2030 sustainable development agenda, The Hidden Threats to Life, Family, and Children, FMI, 2016

6. Woman, Fights and Human Rights, UNFPA 2016

7. Universal Access to Reproductive Health: Progress and Challenges, UNFPA, 2016

8. Дан, В., Анализа на јавните политики, Академски печат, 2009

9. Интерна скрипта и презентации