С626И/18: Европски вредности

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
СоциологијаVI2+14

Наставник: д-р Антоанела Петковска

Цели на предметната програма:

Студентите да добијат продлабочени знаења за генезата на социо-културните вредности на европската цивилизација и за сите современи аспекти на актуелните процеси на националните и регионалните идентитети на европските култури и нивната вредносна матрица, особено во процесите на европската интеграцијa и процесите на глобализацијата.

Содржина на предметната програма:

Генеза и создавање на темелите на европската цивилизација; општествените, митолошките и културните премиси на европските вредности; сличности и разлики на европските култури; процесите на интеракција и размена на вредносните матрици на европско тло; аспектите на вредносните обрасци: приоритети во животот; среќа, задоволство и самореализација; семејни вредности; вредности врзани за работата; религиски вредности; односот кон слободното време и граѓански ангажман; идеолошки вредности; политички вредности и граѓански активизам; национален идентитет; социјална дистанца; темелни вредности на европската цивилизација: слобода, рамноправност, почитување на човечки и граѓански права, толеранција, владеење на правото.

Литература:

1. Majnhof, Hana Ulrike. Triandafilidu, Ana (ed.), Transkulturna Evropa, CLIO, Beograd, 2008, 3-115

2. Kuncevič, Pjotr, Legenda Evrope, CLIO Beograd, 2007

3. Вилпен, Де Доминик, Здивот на Европа, Слово, Скопје, 2004

4. Gidens, Entoni, Evropa u globalnom dobu, CLIO, Beograd, 2009

5. Ilišin, Vlasta (ed.), Croatian Youth and European Integration, Institute for Social Research, Zagreb, 2007

6. Georgievski, Petre (ed.), European Integration: Polish and Macedonian Experience, SS. Cyril and Methodius University – Faculty of Philosophy, Institute of Sociology and Jagiellonian University, 2004