С615И/18: Истражување на медиуми и публика

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
СоциологијаVI2+14

Наставник: д–р Аница Драговиќ

Цели на предметната програма:

Познавање на концептите во истражувањата на медиумите и публиката. Способност да се применат различни пристапи на текстуална анализа на пораките од различни видови на медиуми. Способност критички да се разберат пазарните истражувања на публиката медиумите.

Содржина на предметната програма:

Специфики на истражување на медиумите и публиката. Aналитички постапки при истражување на медиуми и публика. Анализа на содржина. Дискурзивна анализа. анектирање. Анализа на податоци. Пишување на извештај. Работилници – анализа на податоци.

Литература:

1. Snježana Milivojević, Media Monitoring Manual, A Media Diversity Institute publication with the support of the European Commission, 2003

2. Brigs, K., Kobli. P., Uvod u studije medija, CLIO, 374-467

3. Бригс, К., Кобли, П., Одбрани медиумски текстови (ТВ емисии, популарни списанија)

4. Банкс, М., Визуелни методи во општествените истражувања, Табернакул, 2009