С603З/18: Методологија на социолошки истражувања 2

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
СоциологијаVI3+26

Наставник: д–р Весна Димитриевска

Цели на предметната програма:

Проширување на знаењето за методолошките поими; Воведување во квалитативните истражувачки стратегии; Проширување на логичките форми на социолошко мислење.

Содржина на предметната програма:

Предуслови за појава на квалитативни истражувања во опшествените науки; Разлика меѓу квалитативните и квантитативните истражувања; Современи квалитативни истражувања – Варијанти на квалитативни истражувања; Текот и етапите во квалитативните истражувања; Комбиниран приод; Планирање на квалитативните истражувања; Квалитативен и квантитативен истражувачки дизајн; Квалитативни и квантитативни мерења; Квалитативни примероци; Квалитативно прибиране на податоци; Етнографија и набљудување; Интервјуирање во квалитативното истражување; Фокус групи; Историско-компаративни истражувања; Теренско истражување; Биографски метод; Акциско истражување; Јазикот во квалитативните истражувања; Анализа на квалитативните податоци и пишување извештај.

Литература:

1. В. Лоренс Њуман, Опшествено истражувачки методи, квантитативни и квалитативни пристапи, Просветно дело, Скопје, 2009

2. А. Брајман, Методи во опшественото истражување, Универзитет „Св. Климент Охридски“, Битола, 2015

3. A. Halmi, Kvalitativna metodologija u društvenim znanostima, Pravni fakultet, Zagreb, 1996

4. Н. Г. Ангелевска, Квантитативни истражувања во воспитанието и образованието, Киро Дандаро, Битола, 1998

5. Н. Кени, Квантитативни методи на истражување, Филозофски факултет, Скопје 2008

6. M. Bogdanović, Metodološke studije, CIP štampa Beograd, 1993