С507И/18: Социологија на миграциите/Sociology of migration

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
СоциологијаV2+13

Наставник: д–р Аница Драговиќ

Цели на предметната програма:

Знаење за миграциите, мигрантите и теориите за миграциите. Разбирање на причините, последиците и контекстот соврменеите форми на миграции и мобилност во просторот. Подготвеност на студентите за истражување во доменот на миграциите.

Содржина на предметната програма:

Вовед во дисциплината. Поим за играциите – миграциски термини, извори на податоци и концепти. Теории за миграциите. Видови на миграции. Социолошки, демографски и економски аспекти на миграциите и мигрантите (феминизација на миграциите, имигрантите како домашна работна сила и транснационалните семејства). Последиците од миграциите: демографски, социолошки и економски Интеграција на мигрантите – интеркултурализам и мулткултурализам. Миграциите, политиките и државата. Миграционите движења во светот, Европа и РМ.

Литература:

1. Wertheimer-Baletić, Stanovništvo i razvoj, Mate, 1999

2. Castels, S., Miller, M. J., The Age of Migration, The Guilford Press, NY, 2003

3. Migration in Europe. A statistical portrait of the first and second generation, EUROSTAT Statistical yearbook, 1997

4. Интерна скрипта и презентации од предавања