С504З/18: Социологија на граѓанственоста

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
СоциологијаV3+26

Наставник: д–р Ило Трајковски

Цели на предметната програма:

Студентите да стекнат научни информации за социогенезата и соврената природа на граѓанскиот статус и со него поврзаните општествени улоги ипрактики, за тематиката на актуелните проучувања на граѓанственоста и за тековните прашања во врска со општествената организација на граѓанскиот живот (паритиципација и дејствување).

Содржина на предметната програма:

Социологијата и проучувањата на граѓанственоста; Елементи на поимот граѓанственост; Социогенезата на современиот поим за граѓанственоста; Теории и идеологии за граѓанственоста; Пристојноста, цивилизирањето, граѓанското содружништво и граѓанственоста; Политичката граѓанственост; Социјалната граѓанственост; Различноста и граѓанственоста: диференцирана граѓанственост; мултикултурна граѓанственост; Европска граѓанственост; Глобализацијата и граѓанственоста; Граѓанската култура, граѓанските практики и граѓанското образование.

Литература:

1. Шнапер Домик, Заедница на граѓани, Слово, Скoпје, 1994

2. Barbalet J. M., Citizenship, The University of Minnesota, 1988

3. Кимлика Вил, Мултикултурно граѓанство/Multicultural Citizenship, ИДСЦО, Скопје, 2004

4. Трајковски, Ило, Граѓанско содружништво, Гоцмар, Битола, 1997