С502З/18: Методологија на социолошки истражувања 1

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
СоциологијаV3+26

Наставник: д–р Весна Димитриевска

Цели на предметната програма:

Познавање и разбирање на методолошките поими; Воведување во теоријата на социолошките сознанија; Логичките форми на социолошко мислење и теоријата на социолошките истражувања.

Содржина на предметната програма:

Наука и истражување; Димензии на истражувањето; Теорија и истражување; Димензии на истражувањето; Поим метод и методологија; Основни парадигми во социологијата; Карактеристики на социолошкиот метод; Преглед на литературата за етичките прашања; Поими; Хипотези; Варијабли; Индекси и Индикатори; Квантитативно прибирање на податоци; Анкетно истражување; Нереактивни истражувања и секундарна анализа; Анализа на содржина; Експериментално истражување; Примероци во квантитативните истражувања.

Литература:

1. В. Лоренс Њуман, Опшествено истражувачки методи, квантитативни и квалитативни пристапи, Просветно дело, Скопје, 2009

2. А. Брајман, Методи во опшественото истражување, Универзитет „Св.Климент Охридски“, Битола, 2015

3. Џенет Батолф, Џонсон Х. Т., Истражувачки методи во политичка наука, Академски печат, Скопје, 2009

4. V. Milić, Sociološki metod, Nolit, 1978

5. M. Bogdanović, Kvantitativni pristup u sociologiji, Službeni list SFRJ, Beograd, 1981

6. B. Šešić, Osnovi metodologije društvenih nauka, Naša knjiga, Beograd, 1978