С302З/18: Основи на статистика

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
СоциологијаIII3+26

Наставник: д–р Аница Драговиќ

Цели на предметната програма:

Разбирање на статистички поими, статистичките методи и процедури кои се користат во статистичката наука и нивна примена во општествените истражувања; способност за критичен однос кон квантитативните податоци претставени во други истражувачки извештаи; оспособеност за пресметуваер и интерпретирање на сновните дескриптивни статистици; оспособени да одредат кога, зошто и како се користат различни статистички тестови; да се оспособат да анализраат податоци со помош на статистички софтвери.

Содржина на предметната програма:

Вовед во предметот. Статистичко истражување и прикажување на резултатите (прибирање, средување, групирање и прикажување на резултатите). Дистирбуција на фрекфенции. Мерки на централна тенденција. Мерки на дисперзија. Релативни броеви и индекси. Примерок, распоред на примерок. Централната гранична теорема. Концептот на тестирање на хипотезите. Основни категории, теории, методи и распореди на веројатноста. Табела на контингенција. Хи-квадрат тест. Корелациона анализа.

Литература:

1. Благоева Треневска, К., Статистичка анализа, Економски факултет, 1-100

2. Neil A. Weiss, Introductory statistics, Addison – Wesley, 2015, 30-220

3. Интерна скрипта и забелешки од предавањата и предложени задачи