С203З/18: Социјална демографија

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
СоциологијаII3+26

Наставник: д–р Аница Драговиќ

Цели на предметната програма:

Запознавање со оновните на демографската и социодемографската анализа на населението. Стекнато знаења за основните демографски стурктури и феномени. Анализа на населението, неговата структура и процеси во контекст на општеството.

Содржина на предметната програма:

Вовед во демографијата (предмет на демографија, аналитички системи на социјалната демографија, население и неговото значење); Извори на податоци. Теории за населението. Структура на населението. Демографски феномени – фертилитет, морталитет и миграции. Брак, домаќинство и семејство. Репродуктивното здравје. Политики за населението. Демографското движење и природниот прираст на населението. Дистрибуцијата на населението (просторната демографија) во Европа и светот.

Литература:

1. Јовановиќ, А., Социјална демографија – прирачник, Филозофски факултет, 2005

2. Wertheimer- Baletić, A., Stanovništvo i razvoj, Mate, Zagreb, 1999

3. Haupt, A., Kane, T. T., Population Handbook, 4th ed., 2012

4. Hollingsworth T. H., Historical demography, Cambridge University Press

5. Интерна скрипта и презентации од предавања

6. Weeks R. J., Population. An Introduction to Concepts and Issues, Belmont: Thomson Wadsworth, 2008