С104И/18: Социјална психологија

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
СоциологијаI2+13

Наставник: д–р Михајло Поповски

Цели на предметната програма:

Запознавање на студентите со научното проучување и со научните сознанија за начините на кои луѓето мислат, чувствуваат и се однесуваат во различни социјални контексти.

Содржина на предметната програма:

Предмет, развој и теоретско-методолошки основи на социјалната психологија. Социјализација. Социјална интеракција. Диспозициски основи на социјалното однесување. Социјално влијание. Однесување на поединецот во група.

Литература:

1. Поповски М., Социјална психологија (скрипта за интерна употреба), Филозофски факултет, Скопје, 2016

2. Hewstone, M. i Stroebe, W., Uvod u socijalnu psihologiju: evropske perspektive, Naklada Slap, Zagreb, 2003

3. Поповски М., Теорија на атрибуцијата и нејзина примена, Филозофски факултет, Скопје, 2011,

4. Aronson, E., Wilson, T. D. i Akert, R. M., Socijalna psihologija, Mate, Zagreb, 2005