С107И/18: Педагогија

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
СоциологијаI2+13

Наставник: д-р Елизабета Томевска-Илиевска

Цели на предметната програма:

Студентите – идните наставници да стекнат основни знаења од областа на педагогијата и од дидактиката; да развијат вештини и способности за примена на современи интерактивни пристапи во наставата и учењето со различни возрасни групи; да се поттикнуваат на критичко размислување за проблемите од оваа област, како и оспособување за апликација на стекнатите знаења и развивање на наставни вештини.

Содржина на предметната програма:

Педагогијата како наука; основни педагошки категории; општествено-историска генеза на педагогијата; педагогијата и другите науки; системот на педагошките дисциплини; фактори за развиток на личноста; воспитно-образовен систем во Р. Македонија; педагошка комуникација; воспитаник и воспитувач; методи на воспитна работа; теоретски основи на наставата; дидактиката како општа теорија на наставата; микрометодско моделирање на наставата; субјектите во наставата; планирање и подготовка; следење, вреднување, оценување и самоевалуација; компетенции за развој на интеракцијата во наставата; интерактивни вештини на наставникот; дидактичко дизајнирање на интерактивните модели за развивање на педагошките компетенции на наставниците.

Литература:

1. Баракоска, А., Општа педагогија, Скопје: Филозофски факултет, 2013

2. Томевска-Илиевска, Е., Интерактивни пристапи наставата, Скопје: Филозофски факултет, 2015

3. Муџи, Д., Рејнолдс, Д., Ефективна настава. Докази и практика, Трето издание, Скопје: Арс Ламина, 2017

4. Томевска-Илиевска, Е., Интерактивни модели за развивање на педагошките компетенции, Скопје: Филозофски факултет, 2017

5. Брукфид, С., Прески, С., Дискусијата како метод во наставата, Скопје: Арс Ламина, 2013