ИА201З/18: Историја на архивите

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
Историја со архивистикаII3+26

Наставник: д–р Борче Илиевски

Цели на предметната програма:

Да се добијат научни и продлабочени сознанија за појавата и развојот на архивските установи во Европа, балканските земји и Македонија. Студентите да са запознаат со принципите на организацијата на архивските служби во минатото и нивниот развој. Развој на архивската служба на тлото на Македонија.

Содржина на предметната програма:

Појава, развој на архивите и почетоци на современата архивска служба. Улогата на архивските установи во формирањето во формирањето на националните држави во Европа по Француската револуција. Развој на архивската служба во Македонија меѓу двете светски војни. Формирање на државниот архив на Македонија во 1951 година. Формирање на локалната архивска мрежа. Меѓународни организации и здруженија од областа на архивската дејност. Формирање, развој и дејност на Меѓународниот архивски совет.

Литература:

1. Група автори, Историја на македонскиот народ, ИНИ, 2008

2. Борче Илиевски, Историски развој на архивите во балканските земји до Втората светска војна, 2006

3. Стјепан Антољак, Помошни историски науки, Универзитет Кирил и Методиј, 1988

4. Група автори, Ancent Archives and Archival traditions, Oxford Universiry Press, 2003

5. Добрила Миловска, Древни ризници. Ракописната традиција во македонските цркви и манастири, Каприкорнус, 2009