ИА601З/18: Историја на архивите

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
Историја со архивистикаVI3+25

Наставник: д–р Борче Илиевски

Цели на предметната програма:

Да се добијат научни и продлабочени сознанија за специфичноста на електронските записи, со упатствата и препораките за ракување со електронските архивски документи како и за улогата на електронските записи во период на постојан развој информациските и комуникациски технологии.

Содржина на предметната програма:

Поим за електронска архивска граѓа. Записи и метаподатоци. Определување на терминот електронски записи. Структура на електронскиот запис. Управување со електронските документи. Одржување на дигиталното градиво, архивирање на електронските пораки, миграција на записите. Електронско управување со документите, начела на управување со информациите, достапност, интегритет, трајност. Методи на зачувување на записите. Специфичности на електронските записи. Моrеq-Модел на барање за управување со електронски записи.

Литература:

1. Lucijana Duranti, Arhivski zapisi, HDA, 2000

2. Stancić Hrvoje, Proces digitalizacije, informaciske znanosti u procjesu promena, 2005

3. Закон за архивски материјал, Службен весник, 2012

4. Vodič za upravljanje elektroničkim gradivom sa arhivističkog stajališta, HDA, 1999

5. Charles M. Dollar

The impact of information technologies on archival principles and methods, 2005