ИА505И/18: Светот во Новиот век 1

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
Историја со архивистикаV2+15

Наставник: д–р Никола Минов

Цели на предметната програма:

Да се добијат продлабочени сознанија за политичките, општествено-економските и културните процеси и појави во Светот од 1648 до 1815 година.

Содржина на предметната програма:

Европа по Триесетгодишната војна – падот на старите и издигнувањето на нови Големи сили; Граѓанските војни во Англија и Сјајната револуција – триумф на парламентаризмот; Луј XIV и зенитот на апсолутизмот; Подемот на Русија – од Петар I Велики до Катерина II Велика; Ерата на Просветителството; Првата индустриска револуција – од меркантилизам кон капитализам; Грегоријанска Британија; Војната за независност на САД и градење на американската нација; Просветен апсолутизам – Хабсбуршката монархија и Прусија; Француската револуција; Франција на крстопат – победата и поразот на Републиката; Војните на Наполеон Бонапарта; Наполеонова Европа – империјализам и национализам.

Литература:

1. Will and Ariel Durant, The age of Louis XIV, Simon and Schuster, New York, 1963

2. М. С. Андерсон, Европа у осамнаестом веку 1713-1789, Клио, Београд, 2003

3. Чедомир Попов, Грађанска Европа (1770-1914). Основи европске историје ΧΙΧ века (1770- 1815), Завод за уџбенике, Београд, 2010

4. Филип Џенкинс, Историја на Соединетите американски држави, 4. издание (pp. 1-83), Ars studio, Скопје, 2015

5. Will and Ariel Durant, The age of Voltaire, Simon and Schuster, New York, 1965

6. Will and Ariel Durant, Rousseau and Revolution, Simon and Schuster, New York, 1967

7. Френклин Л. Форд, Европа у доба револуција 1780-1830, (pp. 5-299), Клио, Београд, 2005

8. Вил Дјурант, Наполеоново доба, Народна књига, Београд, 2005

9. Čarls Ingrao, Habzburška monarhija1618-1815 (pp. 48-239), Centar za regionalizam / Zadruga Res Publica, Beograd-Novi Sad, 2014

10. Eric Hobsbawm, The age of revolution (1789-1848), pp. 7-98, Vintage books, New York, 1996