д–р Никола Минов

Вонреден професор

Проф. д-р Никола Минов е роден на 8 септември 1979 година во Скопје, каде што завршил основно, средно и високо образование. Дипломирал на Институтот за историја при Филозофскиот факултет во Скопје. На матичниот факултет, во февруари 2011 година, ја одбранил магистерската теза „Романската пропаганда во Македонија и ароманското прашање 1860-1903“. Во мај 2015 година докторирал на темата „Бугарската пропаганда во Македонија и Големите сили 1878-1913“

На Филозофскиот факултет се вработил во 2011 година, како помлад асистент по предметите од областа на нововековната светска историја. Во 2014 година е избран за асистент, од 2015 година е доцент, а од 2020 – вонреден професор.

Учествувал на меѓународни научни конференции на Универзитетите Кембриџ, Оксфорд, Сапиенца во Рим, на Универзитетот во Варшава и на неколку други меѓународни конференции во Турција, Црна Гора и Македонија. Одржал предавања на Универзитетот Адам Мицкиевич во Познањ и на Универзитетот во Загреб. Остварил студиски престој во Австриската академија за науки. Учествувал на два меѓународни проекти. Бил член на редакцијата на Годишниот зборник на Филозофскиот факултет и на списанието Историја.

Го зборува англискиот јазик; пасивно се служи со италијански и романски јазик.

Истражувачки интереси: историја на Македонија во 19 и почетокот на 20 век; општа историја на Новиот век; историја на влашкиот народ на Балканот.

Проф. д–р Никола Минов изведува настава и вежби по предметите на првиот циклус студии:

На вториот циклус студии:
 • 1

  [И801З/18] Методологија

 • 2

  [И108-З/18] Europe in the Modern Age

 • 3

  [И171-И/18] Културна историја на Европа

 • 4

  [И172-И/18] European Colonialism

 • 5

  [И173-И/18] Economic history of Modern Europe

 • 6

  [И271-И/18] Идеи и идеологии во Новиот век

 • 7

  [И253-И/18] „Источното прашање“

 • 8

  [И272-И/18] History of diplomacy in Modern Europe

 • 9

  [У245И/18] Нововековна историја на ЕвропаБиблиографија

Football in Ottoman Macedonia, In: Ис­то­рија/Journal of History, год. LVI, бр. 1-2, Скопје 2021, pp. 201-232 (ко-автор).

Балканските пропаганди во османлиска Македонија, In: Прилози за историјата на Македонија и македонската култура, ур. Катица Ќулавкова, МАНУ, Скопје 2021, pp. 193-218.

Кафе културата и кафеаните во Османлиска Македонија, In: Предавања на II годишна школа за византиско и османлиско културно-историско наследство, 28-30.09.2021, ур. Митко Б. Панов, Институт Балкан про Европа, Скопје 2021, pp. 79-112.

The Vlachs in Macedonia in th 19th and 20th Centuries, In: Balcanica Posnaniensia. Acta et Studia. vol. 28/1 (2021), pp. 221-233.

Accessible and Digitalized Cultural Heritage for Persons With Disabilities, In: International Antalya Scientific Research and Innovative Studies Congress, 18-21 December 2021, Proceeding Book, eds. A. Jakimovski, E. Rizova, pp. 54-67. (ко-автор).

Charilaos Trikoupis and the Reformation of Greece, In: Along Clio’s Ways… Topical Problems of Modern Historical Science, Nr. 3/2020, pp. 35-51. (ко-автор).

Убиството на Гоце Делчев во странскиот печат од мај-јуни 1903 г., In: Историја/Journal of History, год. LIV, бр. 2, Скопје 2019, pp. 53-94.

FAST: the methodological framework, University of Ss. Cyril and Methodius, Vilnius University, University of Aveiro, European Training Center Copenhagen, Skopje 2019 (монографија, ко-автор).

Битка за жртвите – Прилог кон прашањето за одгласот на Ил­ин­ден­ското востание во странскиот печат, In: Ис­то­рија/Journal of Hi­s­tory, год. LIV, бр. 1, Скоп­је 2019, pp. 27-53

„Ро­ман­ските“ че­ти на Ма­ке­дон­ска­та ре­во­лу­ци­о­нер­на ор­га­ни­за­ци­ја 1906-1908, In: Ис­то­рија/Journal of History, год. LIII, бр. 2, Скоп­је 2018, pp. 21-57.

The Vlachs and the Balkan wars 1912-1913 (Ulahlar ve Balkan savaşlari 1912-1913), In: XI Balkan tarihi kongresi “Balkanlar: savaş ve bariş”, Samsun 2018, pp. 31-39.

Ioannis Kolettis. The Vlach from the ruling elite of Greece, In: Balcanica Posnaniensia, Acta et Studia, XXIV, Poznan 2017, pp. 221-239 (ко-ав­тор)

Гим­на­зи­и­те во осман­лис­ка Ма­ке­до­нија, 70 го­ди­ни Ин­ститут за ис­то­рија – 70 го­ди­ни ма­ке­дон­ска ис­то­ри­ог­ра­фија, Збор­ник на тру­до­ви од на­уч­на­та кон­фе­ренци­ја од­ржа­на на 13 и 14 де­кем­ври 2016 го­ди­на во Скопје, УКИМ/ФЗФ, Скоп­је 2017, pp. 305-345.

Titsi shi cum eara internats Armãnjli di Crushuva tu chi­ro­lu a Protlui po­lim mundial, 100 di anj di proclamarea a Printsipatlui armãnescu Pindu shi 100 di anj di deportarea a Armãnjlor, Materiali di Sim­po­ziumlu in­ter­na­tsional tsãnut pi 13.05.2017 Scopia, Scopia 2017, pp. 111-125.

Autonomia a Pindului vidzutã pit do­cu­men­tili ofitsiali (Ciarshar-Yiz­mã­­ciunj 1917), 100 di anj di proclamarea a Prin­tsipatlui armãnescu Pin­du shi 100 di anj di deportarea a Armãnjlor, Ma­teriali di Simpoziumlu in­­ter­na­tsional tsãnut pi 13.05.2017 Scopia, Sco­pia 2017, pp. 25-41. (ко-ав­­тор)

Хи­пок­рит­ски кон Хи­пок­рат, In: Го­ди­шен Збор­ник на Фи­ло­зоф­ски фа­кул­тет, кн. 69, Скопје, 2016, pp. 155-171

100 anj di deportarea a Armãnjlor (1916-2016), Comunã a Armãnjlor “Frats Manakia” – Bituli, Bituli 2016 (мо­ног­ра­фија, ко-ав­тор)

Вос­та­ни­ја­та во Ма­ке­до­нија, Фи­ло­зоф­ски фа­кул­тет-Ско­п­ј­е­, Скоп­је 2015 (мо­ног­ра­фија, ко-ав­тор)

Obrazovanje hrišćana u Makedoniji krajem 19. i početkom 20. vijeka, Al­manah 61-62, Časopis za proučavanje, prezentaciju i zaštitu kulturno-is­torijske baštine Bošnjaka/Muslimana, 100 godina od odlaska Os­man­li­ja sa Balkana, Civilizacija ili okupacija – Šta su nam ostavili? Knjiga III, Podgorica 2014, pp. 189-200

Влаш­ко­то пра­ша­ње и ро­ман­ска­та про­па­ган­да во Ма­ке­до­ни­ја (1860-1903), Арс Ли­брис, Скоп­је 2013, p.482 (мо­ног­ра­фија)

Асте­ри­ос Ку­ку­дис, Сту­дии за Вла­сите, Вла­си­те – мет­ро­по­ли и ди­ја­с­по­ра (Пре­вод, пред­го­вор и ко­мен­тари: Ни­ко­ла Ми­нов), Скоп­је 2013

Вла­си­те и Бал­кан­ски­те војни, 100 го­ди­ни од Бал­кан­ски­те војни, При­­ло­зи од на­уч­ни­от со­бир од­ржан на 3-4 де­кем­ври 2012 го­дина, МАНУ, Скоп­је 2013, pp. 463-478

The war of numbers and its first victim: The Aromanians in Ma­ce­do­nia (end of 19th-Beginning of 20th century), Macedonian Historical Re­view, vol. 3, University of SS. Cyril and Methodius, Faculty of Phi­lo­so­phy, Department of History, Skopje 2012, pp. 153-192

Aromanians in Macedonia and their alter egos: the past and the pre­sent, The politics of culture, Perspectives of stateless nationalities/ethnic groups, Edited by Ewa Nowicka, Warsaw University Press, Warszawa 2012, pp. 57-64

The Aromanians and IMRO, Macedonian Historical Review, vol. 2, Uni­versity of SS. Cyril and Methodius, Faculty of Philosophy, De­part­ment of History, Skopje 2011, pp. 181-200

Из­гу­бе­на­та Вла­хија, Глас­ник на Ин­сти­ту­тот за на­ци­о­нал­на ис­то­ри­ја, год. 55, бр. 1-2, ИНИ, Скоп­је 2011, pp. 81-95

Еден не­об­ја­вен до­ку­мент за аро­ман­ски­те цр­кви во Би­тол­ски­от ви­­лает, До­ку­менти, год. VII, 3(27), Сеп­тем­ври-Де­кем­ври 2010, Вла­ш­ко на­уч­но друш­тво „Кон­стан­тин Бе­ле­маче“, Скоп­је 2010, pp. 1-20

Аро­манци­те и Крес­нен­ско­то вос­та­ние, До­ку­менти, год. VII, 2(26), Мај-Ав­густ 2010, Влаш­ко на­уч­но друш­тво „Кон­стан­тин Бе­ле­маче“, Скоп­је 2010, pp. 1-12

Бор­ба­та на Аро­манци­те од Ма­ке­до­ни­ја за соп­стве­ни учи­лиш­та и цр­кви сог­ле­да­на пре­ку деј­нос­та на се­меј­ство­то Ма­шу од Ве­лес, До­­ку­менти, год. VII, 1(25), Ја­ну­ари-Април 2010, Влаш­ко на­уч­но дру­ш­тво „Кон­стан­тин Бе­ле­маче“, Скоп­је 2010, pp. 1-14