ИА402З/18: Историја на Балканот, XIII–XV век

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
Историја со архивистикаIV3+25

Наставник: д–р Тони Филипоски

Цели на предметната програма:

Студентите да се стекнат со знаења за историјата на Балканот во развиениот среден век. Да ги разберат политичките, социјално-економските и културните процеси во историскиот развој на одделните балкански земји/држави, но и нивните меѓусебни односи од XIII век до нивното паѓање под османлиска власт (XV век).

Содржина на предметната програма:

Извори и историографија. Србија од XIII до средината на XV век. Бугарија од XIII век до паѓање под османлиска власт. Албанија од XIII до XV век. Босна од XIII век до паѓање под османлиска власт. Културата на балканските земји од XIII до XV век.

Литература:

1. Б. Петровски, Историја на балканските земји во XIV-XV век, ФзФ, Скопје, 2010

2. И. Божилов – В. Гюзелев, История на средновековна България VII-XIV век, т. I, София, 1999

3. Историја српског народа, Друга књига (Доба борби за очување и обнову државе /1371- 1537/), Београд, 1982

4. С. Ћирковић, Историја средњовековне босанске државе, Београд, 1964

5. И. Божић, „Албанија и Арбанаси у XIII, XIV и XV веку“, Глас САНУ CCCXXXVI II, књ. 3, Београд, 1983, 11-112

6. Д. Оболенски, Византискиот комонвелт. Источна Европа 500-1453, Скопје, 2002

7. Ј. Fine, The Late Medieval Balkans. A Critical Survey from the Late Twelfth Century to the Ottoman Conquest, Michigan, 1996.