ИА405И/18: Историја на предмодерна ренесaнсна Европа

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
Историја со архивистикаIV2+15

Наставник: д–р Бобан Петровски

Цели на предметната програма:

Да се добијат продлабочени сознанија за културната, социјалната, црковната и политичката историја на Европа во периодот на Ренесансата и апсолутистичките монархии (XVI – средината на XVII век).

Содржина на предметната програма:

Хуманизмот и ренесансата во Европа. Големите географски откритија. Историските текови во Франција, Англија, Шпанија, Германија, Русија и Османлиската држава во периодот XVI – средина на XVII век. Реформацијата и Папството. Триесетгодишната војна и реперкусиите во Европа. Културата во Западна Европа.

Литература:

1. Скаскин А. Д. и др., Историја на средниот век, том 2, УКИМ, 1980

2. Живојиновић Д., Успон Европе, 1450-1789, Матица српска, Нови Сад, 2002

3. Иналџик Х., Османската империја, класично доба, 1300-1600, Слово, Скопје, 2004

4. Cochrane E, Gray Ch., Kishlansky M., Readings in Medieval Civilisation 6, Early Modern Europe, Chicago University Press, 1987

5. Cochrane E., Kirshner J., Readings in Medieval Civilisation 5, The Renaissance, Chicago University Press, 1986