ИА304И/18: Историја на Европа, V–XI век

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
Историја со архивистикаIII2+16

Наставник: д–р Бобан Петровски

Цели на предметната програма:

Да се добијат продлабочени сознанија за запознавање на средновековната историја и цивилизација на Европа во раниот Среден век.

Содржина на предметната програма:

Медиевистика, извори, појавата, развој и воспоставување на феудализмот, Големата преселба на народите, Франки, Британските острови во раниот среден век, Арабјаните и нивните калифати, Киевска Русија, Западните Словени (Велика Моравија, Чешка и Полска), Германија и Италија во периодот IX-XI век, кралствата на Скандинавците и нивното воено раздвижување низ цела Европа, Христијанството и црквата, како и културата на Западна Европа во раносредновековниот период.

Литература:

1. L. Duranti, Arhivski zapisi, HDA, Zagreb, 2000

2. Богдан Лекић, Архивистика, Београд, 2006

3. Закон за архивски материјал, Службен весник на РМ, 2012

4. Правилници за архивско работење

5. Stulli Bernard, Arhivistika i arhivska služba, Studije i prilozi, Zagreb, 1997

6. M. Ritzenthaler, G. J. Munoff, M. Long, Upravljanje zbirkama fotografija, Zagreb, 2004