ИА303З/18: Историја на средновековна македонија

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
Историја со архивистикаIII3+26

Наставник: д–р Александар Атанасовски

Цели на предметната програма:

Студентите да стекнат знаења за историските процеси и политичките настани во Македонија во Средниот век; да знаат да ги анализираат и користат изворите.

Содржина на предметната програма:

Македонија на преминот од антиката во средниот век; Големата преселба на народите; словенската доминација; византиско и бугарско господство; Создавање и развој на Самуиловата држава; византиско господство во 11 и 12 век и отпорот против него, нормански, српски, крстоносни и печенешко-кумански навлегувања; Самостојни феудални владетели во 12 и 13 век; латинско, бугарско и никејско владеење, византиска реокупација;српските завладувања во 13 и 14 век; феудални владетели и држави во Македонија во 14 век и борбата за опстанок; Османлиското завладување.

Литература:

1. Стјепан Антолјак, Средновековна Македонија. т. 1, Мисла, Скопје, 1985

2. Панов Бранко, Средновековна Македонија. т. 2 и 3, Мисла, Скопје, 1985

3. Александар Атанасовски, Македонија во XIV век, Напредок, Тетово, 2009

4. Коста Аџиевски, Пелагонија во средниот век, ИНИ, Скопје, 1994

5. Група автори, Историја на Македонија. т.1, ИНИ, Скопје, 2002