ИА104И/18: Вовед во историјата

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
Историја со архивистикаI2+16

Наставник: д-р Стефан Пановски

Цели на предметната програма:

Студентите да се воведат во изучувањето на историјата, да се здобијат со основните сознанија за развојот и достигањата на историографијата, да ги совладаат основните поими на историјата како наука; да ги совладаат основните пристапи кон анализата на историските извори и утврдувањето на историските факти; да се воведат во почетните елементи на историското и архивистичко истражување.

Содржина на предметната програма:

Поимот историја и задачите на историјата; историското време и периодизација на историјата; историски извори: видови и поделба на историските извори; критика на изворите; развој на историографијата: античка, средновековна, хуманистичка, просветителска, историографијата на 19 век (романтизам, либерализам), историографијата на 20 век.

Литература:

1. Виолета Ачкоска, Вовед во историјата, Филозофски факултет, Скопје, 2014

2. Едвард Халет Кар, Што е историјата, Култура, Скопје, 1990

3. Џон Тош, У трагању за историјом, Београд, Клио, 2008

4. Андреј Митровиќ, Расправања со Клио, Филозофски факултет, Скопје, 1995

5. Виолета Ачкоска, „Македонската историографија помеѓу демократизацијата и партизацијата 1991-2003“, Prispevki za novejšo zgodovino, letnik XLIV, leto 2004, št. 2, 67-82, 2004

6. Ричард Еванс, Во одбрана на историјата, Скопје, 2012