ИА105И/18: Увод во античката култура

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
Историја со архивистикаI2+16

Наставник: д-р Стефан Пановски

Цели на предметната програма:

Да се добијат основни сознанија за главните токови и достигнувања од доменот на културата и уметноста во антиката, со нагласка на книжевните дела.

Содржина на предметната програма:

Преглед на развојот на архитектурата и уметноста во Хелада, хеленистичкиот период и Рим. Преглед на најважните класични автори и нивната важност како историски извори. Културата и уметноста како сведоштва и извори за проучување на античката историја.

Литература:

1. Џ. Бордман et al., Оксфордска историја Грчке и хеленистичког света, Clio, Београд, 1999

2. Џ. Бордман et al., Оксфордска историја римског света, Clio, Београд, 1999

3. B. Gavela, Istorija umetnosti antičke Grčke, Naučna KMD, Beograd, 2002

4. М. Будимир – М. Флашар, Преглед римске књижевности, Научна књига, Београд, 1991

5. М. Н. Ђурић, Историја хеленске књижевности, Дерета, Београд, 2003

6. Б. Канлиф, Римско царство, народи и цивилизације, Вук Караџић, Београд, 1980