ИА102З/18: Вовед во АРХИВИСТИКАТА

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
Историја со архивистикаI3+26

Наставник: д–р Борче Илиевски

Цели на предметната програма:

Да се стекнат научни и продлабочени сознанија за основните начела, концепти и терминологија на архивистиката, нејзиниот развиток и односот кон сродните дисциплини. Да се стекнат знаења за значењето архивските матријали, за нивното значење и користење.

Содржина на предметната програма:

Предмет и задачи на архивистиката. Историски развиток на архивистиката како научна дисциплина. Односот на архивистиката кон историографијата и информативните науки. Поим и дефиниција за архивите. Архивска терминологија. Видови на архиви. Основни појмови: архивски материјали, архивски фондови, архивски збирки. Значењето на архивските материјали како информациски ресурс и културно добро. Меѓународни архивски институции.

Литература:

1. Богдан Лекиќ, Архивистика, 2006

2. Борче Илиевски, Развој на архивското образование, историски контекст и современи состојби, ГЗФФ, Филозофски факултет, 2008

3. Закон за архивски материјал, Службен весник, 2012

4. Стјепан Антољак, Помошни историски науки, Универзитет Кирил и Методиј, 1988

5. Dictionary of archival terminology, 2002

6. Charles Kecskemeti, Integration of Separаted Archives for the preservation of national Memory, HDA, 1999