И105И/18: Антички државни уредувања

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
ИсторијаI2+16

Наставник: д–р Стефан Пановски

Цели на предметната програма:

Студентите да стекнат знаења за создавањето и развојот на државните уредувања во антиката, од првите теократски држави до распаѓањето на римската Империја.

Содржина на предметната програма:

Создавање на првите државни форми: теократски држави на Блискиот исток, видови на монархии: апсолутна монархија, Империја, деспотија, тиранија; државното уредување на критско-микенската култура; уредување во Хомерово време; Македонија: конституционално кралство, апсолутна монархија од просветен тип, Империјата на Александар Македонски; Хелада: кралско уредување, полисно уредување, видови на кон/федерално уредување (Пелопонески, Атински поморски, Бојотски, Тесалски сојуз); Рим: кралско уредување, Република, Империја, Тетрархија, Источна римска држава.

Литература:

1. В. Саракински & С. Пановски, Антички државни системи, Филозофски факултет, Скопје, 1999

2. N. Yoffee, Myths of the archaic state: Evolution of the earliest cities, states, and civi­li­za­ti­ons, Cambridge University Press, 2005.

3. P. F. Bang & W. Schei­del, (eds.), The Oxford Handbook of the State in the Ancient Near East and Mediterranean, Oxford University Press, 2013

4. J. Roisman & I. Worthington (eds.), A Companion to Ancient Ma­ce­do­nia, Malden-Oxford: Wiley-Blackwell, 2010

5. А. Erskine (ed.), A Companion to the Hellenistic World, Oxford: Blackwell, 2003.