И203З/18: Психологија

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
ИсторијаII3+26

Наставник: д–р Виолета Арнаудова

Цели на предметната програма:

Студентите да се запознаат со основните поими, приоди и теми во научната психологија.

Содржина на предметната програма:

Вовед во психологијата: Предмет, развој и методи на психологијата. Органски основи на психичкиот живот. Развој на психичкиот живот. Психички процеси: осети, перцепции, учење, помнење и заборавање, мислење и говор, емоции, мотивација. Личност: Структура (способности, темпeрамент, карактер), Динамика и развој на личноста (биолошки и социјални фактори за развој на личноста). Типови и типологии на личност. Теории за личноста.

Литература:

1. Арнаудова, В., Психологија, во подготовка

2. Рот, Н., Општа психологија, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2009

3. Petz, B., Uvod u psihologiju – Psihologija za nepsihologe, Naklada Slap, 2008