И102З/18: Историја на Стариот век 1

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
ИсторијаI3+26

Наставник: д–р Војислав Саракински

Цели на предметната програма:

Да се добијат научни и продлабочени сознанија за историските процеси (општествено-економските односи, политичкиот систем) со цел стекнување историска свест потребна за разбирање на современите историски процеси, како и оспособување за работа со сите видови извори.

Содржина на предметната програма:

Причини за појава на првите држави на стариот Исток. Куса историја на народите: Сумерци, Акадци, Бабилонци, Асирци, Фојникијци, Хебреи, Хети, Персијци, Египјани. Појава на писмото, намена и чување тогаш и денес; видови извори, пронаоѓање и чување; дешифрирање на писмото. Егејски култури: поврзаност на егејскиот и источниот свет; влијанија и импулси од Истокот.

Литература:

1. В. Саракински, Историја на Стариот исток, Филозофски факултет, Скопје, 2017

2. А. Курт, Стари Исток 1 & 2, ЗУНС, Београд, 2004

3. M. Van de Mieroop, A History of the Ancient Near East, ca. 3000-323 BC, Wiley-Blackwell, 2015

4. M. Višić, Zakonici drevne Mezopotamije, Prosveta, Beograd, 1985