д–р Војислав Саракински

Редовен професор

Војислав Саракински е роден 1975 во Скопје, каде го завршил основното и средното образование. Во 1998 година дипломирал на Институтот за Класични студии со темата „Атематскиот датив во ајолските и аркадо-кипарските дијалекти“.

Од 1999 работел како професор по латински јазик во средните училишта „Георги Димитров“ и „Цветан Димов“ во Скопје, а во 2001 година бил ангажиран како демонстратор на Институтот за Историја. Во 2003 година ја одбранил магистерската теза со наслов Decepta Peloponnesia: Македонија и атинскиот експанзионизам (478-413 ст.е.), а во 2010 – докторската дисертација со наслов Persomacedonica: македонското и персиското кралство од 512 до 336 год. ст.е., со што се здобил со научен степен доктор по историски науки. Последователно бил избиран за доцент (2010), вонреден професор (2015) и редовен професор (2020) на Институтот за Историја.

Саракински е автор на шеесетина стручни трудови со различен обем, објавени во домашни и меѓународни списанија; преведува книжевни дела од класичните јазици, како и стручна литература од современи јазици; учествува во изработката на лексикографски и картографски трудови и ја врши должноста на секретар на Одборот на уредници на меѓународното научно списание „Жива Антика“.

Надвор од потесната специјалност, се занимава со дигитализација и обработка на научниот опус на УКИМ и Филозофскиот факултет и негово (пре)објавување на современи дигитални платформи; тој е модератор на Порталот за научна периодика на Филозофскиот факултет во Скопје и администратор на Ризницата на научни трудови на УКИМ.

Научни интереси: античка историја, историја на бронзеното време, индоевропеистика и споредбена лингвистика, картографија.

Проф. д–р Војислав Саракински изведува настава и вежби по предметите:

На вториот циклус студии:
 • 1

  Методологија

 • 2

  Теми од античката историја на Балканот

 • 3

  Средоземјето во античко време

 • 4

  Избрани теми од античката историја

На третиот циклус студии:
 • 1

  Историска географија и општествено-економско уредување на балканските племиња и народиБиблиографија (избор):

“Filipe de Anfaxitide, as cidades da Macedônia Antiga e as incertezas sobre o modelo poliade”. In A. Figueiredo Duarte & J. R. de Paiva Gomes (eds.), Pólis, Urbs e Cidades no Mediterrâneo Antigo, Revista Nearco v. 11, n. 2, pp. 196–217.

„За совладетелството на Деметриј II“, Гласник ИНИ 63.1-2 (2019), 7–20 [со С. Пановски]

“The many nationalities of Hristofor Žefarović”, Analele Universităţii Ovidius din Constanţa – Seria Istorie 16 (2019), pp. 5–17. [со В. Ѓорѓиев]

Антички државни системи. Универзитетски учебник. Филозофски факултет, Скопје, 2019. [со С. Пановски]

“How to Etch a Philhellene: Alexander I, Herodotus and historiography as a tool”. In Dimovska-Janjatova, V., Toševa, D. (eds.), Exegi monumentum aere perennius. Papers in Honor of prof. E. Koleva, prof. Lj. Basotova and prof. D. Čadikovska on the Occasion of the 85th Anniversary of Their Birth. Systasis, Special Edition 5 (2019), 107–124. [со С. Пановски]

“Migrants et réfugiés dans le monde Mycenéen? Les sources écrites”, Živa Antika 68 (2018), pp. 25–38. [со Р. Дуев]

„Меѓу мечот и перото: македонската фаланга и нејзиното историографско бреме“. In Димовска-Јањатова В., Џукеска, Е. (ур.), Aula: Потрага по богатството на јазикот, мислата и културата. Зборник во чест на Маргарита Бузалковска Алексова по повод пензионирањето. Systasis, посебно издание 4, 2018, 298–329. [со С. Пановски]

“Comfortably Sunk: Philip, the Battle of Chios and the list of losses in Polybius”, in H. Popov & J. Tzvetkova (eds.), ΚΡΑΤΙΣΤΟΣ, Volume in Honour of Professor Peter Delev, Sofia University – Bulgarian Academy of Sciences, 2017, pp. 110-119. [со С. Пановски]

„Пердика, Атина и коринтската парадогма“. In Ѓорѓиев В. и др. (ур.), Седумдесет го­ди­­ни Институт за историја / Седумдесет години македонска историогра­фија. Институт за Историја, Филозофски факултет, 2017, 91–114.

„Повторно за Орбелос: прилог кон топонимијата на античка Македонија“. Музејски летопис. Зборник на трудови по повод 65 години ,,Завод и музеј “– Струмица, 2017, 27–41. [со В. Ѓорѓиев]

Историја на Стариот Исток. Универзитетски учебник. Филозофски факултет, Скопје, 2017.

“Sur quelques problèmes de la toponymie macédonienne”. Živa Antika 67 (2017),97–114. [со В. Ѓорѓиев]

„Филхелен и Сојузот: Александар I, Атина и првите искри на Северот“. Гласник ИНИ 60.1-2 (2016), 13–26.

 “‘Textbook truths’ and political dilemmas: The image of Ancent Macedonia in 19th century Greek historiography”. Along Clio’s Ways… Topical Problems of Modern Historical Science 1 (2016), 127–136. [со Д. Јовановски]

„Филип, кој (не) сакаше да кралува“. Годишен зборник на Филозофскиот факултет 69 (2016), 137–153.

„Сребрениот витез и самракот на републиката“. In Марк Тулиј Кикерон, Избрани писма, превод од латински, белешки и коментари С. Кочовска. Три, Скопје, 2014, 5–34.

“Musings on the facts and purpose of Rhaikelos”. Živa Antika 64 (2014), 185–204.

„Кон ‘Историите’ на Корнелиј Такит“. In Такит, Истории, превод од латински и поговор Љ. Басотова. Панили, Скопје, 2013, 5–25.

“Collectanea ex operis auctorum Romanorum ad Macedoniam pertinentia”. In De Oliveira, F.(coord.), Europatria.Universidade de Coimbra, 2013, 275–330.

Persomacedonica: Македонија и Персија пред Александар. Филозофски факултет Скопје, 2013.

„Македонските племиња во персискиот обрач“. Гласник ИНИ 57.1-2 (2013), 7–26.

Александар: Живот и дело. Historia Antiqua Macedonica 10, Скопје, 2012.

“Whither the Winds Blow: Philip’s Persian Policies, or the Lack Thereof”. Živa Antika 62 (2012), 49–87. [со С. Пановски]

„Memnon, the Strategist“, Macedonian Historical Review 2 (2011), pp. 7-27 (со С. Пановски).

„Notes on the Disarray in Thessaly“, Živa Antika 61 (2011), 69-82.

„Три планини до Хелада: цртички за персиското минување низ Македонија“, Гласник ИНИ 55.1-2 (2011), pp. 7-25.

Историја за VI одделение за деветгодишно основно образование. МОН, Скопје, 2011. [коавтор]

„По трагите на една „епифанија“: Мотивот на Пан и политичката пропаганда на Антигон Гоната“. Patrimonium.mk III (2010), 139–151. [со С. Пановски]

„Македонското кралство и (не)приликите на хегемонот“. In М. Манојловски и др. (уред.), 60 Години Институт за Историја: Зборник на трудови од меѓународната научна конференцијаМакедонија и соседите, 08.-09.12.2006. Филозофски факултет, Скопје, 2010, 290–299.

“Peliganes: the State of the Question and Some Other Thoughts”. Macedonian Historical Review 1 (2010), 31–46.

“The Fallacy of the European Satrapy”. Živa Antika 60 (2010), 77–108.

Фанула Папазоглу, Историја на епигоните (280-168 година ст.е.). Historia Antiqua Macedonica 9, Скопје, 2009.

Ѕидни историски карти за наставата по историја. Тримакс, Скопје. [со Н. Проева]

„Inter fugae pugnaeque consilium: Античката историја како вонтекстуален клуч во нас­та­ва­та по латински јазик“. In Docendo Discimus: развој и имплементација на мастер студии по дидактика на класичните јазици. Systasis sp. ed. 1., 44–52.

Плутарх, Напоредни животописи: ликови од историјата на древна Македонија. Historia Antiqua Macedonica 7, Скопје, 2008.

„Бројки и букви, или приказна за убедувањата, знаењето и методите“. Денес 445, 23.03.2007, 28–32.

„Дискретната смрт на методологијата“. Историја 42.1-2 (2006), 165–177.

„Античката историја како вонтекстуален клуч во наставата по латински јазик“. Пре­да­ва­ње во рамките на летната школа Docendo Discimus: развој и имплеметација на мас­тер студии по дидактика на класичните јазици. FLSH Neuchatel & Здружение на кла­сични филолози „Антика“, Охрид, 29 јуни 2006.

„За транскрипцијата на старогрчките антропоними и топоними на македонски јазик“. Ја­зи­чната политика и статусот на македонскиот јазик (зборник на трудови од на­уч­ни­от собир), Скопје, 2005, 141–162. [со Р. Дуев]

„Кикерон, Помпеј и Македонија“. Гласник на ИНИ 49.1-2 (2005), 113–139. [со С. Пановски]

„Кон ‘Аналите’ на Корнелиј Такит“. In Такит, Анали, превод од латински и поговор Љ. Басотова. Три, Скопје, 2005.

„За немирниот беседник и неговите стрели“. In Лукијан од Самосата, Како треба да се пи­шу­ва историја, Аз-Буки, Скопје, 2004.

Лукијан од Самосата, Како треба да се пишува историја. Аз-Буки, Скопје, 2004.

„За трговијата и војната: Македонија и Атина под товарот на заемната зависност“. Годишен зборник на Филозофскиот факултет 57 (2004), 299–312.

„Улогата на Македонија во Пелопонеската војна“. V предавање во серијата Македонија во античко време. Француски културен центар, Скопје, 22 април 2004.

„Улогата на Македонија во Грчко-персиските војни“. IV предавање во серијата Маке­до­ни­ја во античко време. Француски културен центар, Скопје, 11 март 2004.

Светониј Транквил, Дванаесетте римски цареви. Култура, Скопје, 2001. [со В. Димовска – Ја­ња­това]

Корнелиј Такит, ГерманијаАгрикола. Култура, Скопје, 1999. [со В. Димовска – Јањатова]